Algemene Voorwaarden van Delta Communicatie te Oudheusden

 

Artikel 1

Onder de naam Delta Communicatie (hierna Delta) worden vertaal- en communicatiediensten aangeboden.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Delta gesloten overeenkomsten van opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als contractpartij geldt altijd Delta.

Artikel 3

a. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Delta.

b. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Delta schriftelijk of ondubbelzinnig is aanvaard.

c.  Delta is gerechtigd, aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door door haar aan te wijzen personen te laten uitvoeren, zonodig met inschakeling van hulppersonen en derden.

d. Delta zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

e. De opdrachtgever is gehouden, Delta voor het uitvoeren van een opdracht te voorzien van alle daarvoor benodigde informatie. Het ontbreken van informatie kan Delta nimmer worden tegengeworpen. De afweging of informatie relevant of niet relevant is, is ter beoordeling van opdrachtgever.

Artikel 4

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

b. Delta is gerechtigd een voorschot te verlangen, alvorens zij een aanvang neemt met de aan haar verleende opdracht. Een betaald voorschot wordt op een tussentijdse of einddeclaratie van de opdracht in mindering gebracht.

c.  De betalingstermijn op voorschotnota's bedraagt 8 dagen. Voor tussentijdse en einddeclaraties geldt dertig dagen. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever bij non-betaling van rechtswege in verzuim. Dan zijn ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten belope van 15% van de vordering met een minimum van euro 75,-- alsmede de wettelijke vertragingsrente.

Artikel 5

a. De werkzaamheden van Delta zijn en blijven mensenwerk. Delta zal steeds haar uiterste best doen, een opdracht goed af te ronden. Voor fouten bij haar werkzaamheden is Delta, behoudens naar objectieve maatstaven gemeten normen in de branche, niet aansprakelijk.

b. Mocht Delta niettemin aansprakelijk zijn, dan is iedere aansprakelijkheid van Delta beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht, althans het gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, in rekening is gebracht.

c.  Bij het inschakelen van hulppersonen/derden-deskundigen zal Delta de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Delta is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van voornoemde hulppersonen/derden.

Artikel 6

De opdrachtgever vrijwaart Delta tegen alle aanspraken van derden (inclusief de door Delta in dat verband te maken kosten), die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 7

Indien door of op verzoek van opdrachtgever informatie anders dan per post wordt verzonden, geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever. De vertrouwelijkheid van de aldus verzonden informatie wordt door Delta dan ook niet gegarandeerd.

Artikel 8

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt voor al diegenen die voor Delta werkzaam zijn of waren.

Artikel 9

Alle rechten die Delta op haar werkzaamheden kan uitoefenen, zoals het auteursrecht, worden eerst overgedragen nadat de desbetreffende factuur geheel is voldaan.

Artikel 10

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Delta in verband met door Delta verrichte werkzaamheden vervallen 12 maanden na het tijdstip waarop de betrokkene (opdrachtgever) bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde rechten en bevoegdheden.

Artikel 11

Op alle overeenkomsten met Delta is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechter in de woonplaats van Delta is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.