Privacyverklaring Delta Communicatie

 

Doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, de doelen van verwerking, met welke partijen wij de gegevens delen en de rechten die u heeft ten aanzien van uw gegevens.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met:

Delta Communicatie

Hazepad 28,

5156 CW Oudheusden

0416-532099

info@deltacommunicatie.eu

 

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens van u verwerken:

- contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

- mogelijke andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

 

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de dienstverlening aan u uit hoofde van de opdracht tot dienstverlening die u ons heeft gegeven voor het vertalen, opstellen of bewerken van teksten. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u te onderhouden en u de dienst te verlenen. Onze klanten benaderen ons uit eigen initiatief voor het uitvoeren van de genoemde diensten en zij verstrekken de persoonlijke gegevens vrijwillig en doelbewust.

 

Grondslagen gegevensverwerking

Wij hebben recht de gegevens te verwerken op basis van de onderstaande grondslagen:

- toestemming van de betrokkene;

- noodzaak voor uitvoering van de opdracht.

 

Verstrekking aan derden

Door ons ontvangen persoonsgegevens worden niet zonder noodzaak met derden gedeeld. Verstrekking aan derden is toegestaan als u daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking plaatsvindt ten behoeve van het uitvoeren van de ons gegeven opdracht. Externe partijen aan wie wij gegevens verstrekken, gebruiken deze uitsluitend ten behoeve van uitvoering van het overeengekomen werk.

 

Duur bewaring

Persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de dienstverleningsrelatie. Daarna worden de gegevens gedurende de wettelijke bewaarplicht bewaard, waarna uw gegevens en documenten worden verwijderd.

 

Beveiliging gegevens

Wij hebben adequate, technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en toegang tot deze gegevens is beschermd.

 

Rechten van betrokkenen, klachten

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan: info@deltacommunicatie.eu. Wij reageren zo snel mogelijk op een dergelijk verzoek. Klachten kunt u indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Cookies en dergelijke technologie

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technologie en gebruiken uitsluitend gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn alleen toegankelijk door medewerkers van Delta Communicatie. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verkocht.

 

Wijziging privacyverklaring

 

Delta Communicatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.